:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

31 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้????????????????
1 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
2 ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รหัส 02-02 ยี่ห้อ TOYOTA เลขตัวรถรุ่น LN 106-0042029 เลขทะเบียน กข 2501 แม่ฮ่องสอน
3 ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนให้มีน้ำในการใช้อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง
4 ขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
(1) ปั้มน้ำบาดาล ซับเมอร์ส โซล่าเซลล์ จำนวน 1 ชุด ราคา 28,396 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 W (3 แรงม้า)
- ท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- พร้อมกล่องคอนโทรล
(2) แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) จำนวน 8 แผง ราคา 35,840 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 300 w
- พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร