:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

25 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_297_2023_8_4_909434.pdf