:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

 

อำนาจหน้าที่

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้ท้องถิ่น   และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

                    การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง    กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   ดังนี้

 

 

 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก(มาตรา 67 (1)

(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร

 (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา  68 (2)

(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา68 (3)

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา  16 (4))

(6)   การสาธารณูปการ (มาตรา  16(5))

 

2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))(2)                  

     (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา  67 (3))    

     (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา 68 (4))

    (4)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16(5))

(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา 16(19)

 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(มาตรา68(8))

(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))

(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา  16(3))

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(มาตรา16(17))

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

 

4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา68(5))

(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา16(3))

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                            

(มาตรา16(17))(6) การควบคุมอาคาร(มาตรา 16(28))

(6) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

(7) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

 

5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     (1) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มาตรา 67(7))

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17(12))

 

6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

(4) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(มาตรา 17(18))

 

7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  • สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(มาตรา 45(3))

  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

     (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

     (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(มาตรา 17(3))

     (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น(มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล   จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ