:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่ตำบลแม่คง

 

2.สถานที่ตั้งตำบลแม่คง

ทิศเหนือ          ติดประเทศพม่า

ทิศใต้             ติดตำบลแม่ยวม

ทิศตะวันออก     ติดเทศบาลแม่สะเรียง

ทิศตะวันตก      ติดลำน้ำสาละวินประเทศพม่า

มีเนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

910.40  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  509,000  ไร่

3.ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบตามหุบเขา  ประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด  มีแม่น้ำยวมและลำธารตามหุบเขาต่างๆ เป็นแม่น้ำสายหลัก  มีพื้นที่ราบเพื่อการเกษตรไม่มากนัก

4.จำนวนประชากร

 จำนวนประชากรทั้งสิ้น    4,372   คน

แยกเป็นชาย   2,195   คน     หญิง    2,177   คน 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

หลังคา

ชาย

หญิง

รวม

1

ทุ่งแล้ง                

584

466

497

963

2

ห้วยห้อม             

119

183

145

328

3

ห้วยกองแป            

93

143

132

275

4

จอสิเดอร์             

136

291

307

598

5

แม่ก๋อน    

81

132

133

265

6

กองสุม                 

57

128

126

254

7

อูหลู่

63

99

93

192

8

แม่สะลาบ            

134

191

201

392

9

จอท่า                   

74

162

176

338

10

หนองป่าแขม         

285

289

271

560

11

ห้วยแห้ง                 

70

111

96

207

รวม

1,696

2,195

2,177

4,372

*ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

1.        สภาพทางเศรษฐกิจ

o    อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ 80  และรับจ้างหรือทำอาชีพอื่นๆ ประมาณร้อยละ 20 

 • หน่วยงานธุรกิจในเขตตำบลแม่คง

โรงแรม(เกสท์เฮ้าส์)                1        แห่ง

ธนาคาร                            -         แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                  -         แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม               2        แห่ง 

โรงสี                                1        แห่ง

สวนสาธารณะและสวนหย่อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ          1        แห่ง 

6.สภาพสังคม

 • การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา    7  แห่ง จำนวนนักเรียน  541  คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       1  แห่ง จำนวนนักเรียน  67  คน

ศูนย์การเรียนชุมชน      3  แห่ง จำนวนนักเรียน  103  คน

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา      -  แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา      -  แห่ง

มหาวิทยาลัย             -  แห่ง

 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์           6        แห่ง

ศาลเจ้า                   2        แห่ง

โบสถ์                      9        แห่ง

มัสยิด                     -         แห่ง

 • สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ                          -         แห่ง

สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน       1        แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน               5        แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                       -         แห่ง

ร้านขายยาแผงปัจจุบัน                      -         แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)         109    คน

 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ (ชุมชนตำบล)        -         แห่ง

สถานีดับเพลิง                      -         แห่ง

7. การบริการพื้นฐาน

 • การคมนาคม      กำหนดเป็น  3  โซน

1.        โซน A พื้นที่ติดต่อได้สะดวกทุกฤดูกาล  มี 3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 , บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 8 และ บ้านหนองป่าแขม หมู่ที่ 10

2.        โซน B พื้นที่ติดต่อสะดวกบางฤดูกาล  มี 4 หมู่บ้าน  คือ  บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 2 , บ้านห้วยกองแป หมู่ที่ 3 , บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 5 และ บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11

1.        โซน C พื้นที่ติดต่อลำบากทุกฤดูกาล มี 4 หมู่บ้าน คือ  บ้านจอสิเดอร์ หมู่ที่ 4 ,บ้านอูหลู่ หมู่ที่ 6 , บ้านกองสุม หมู่ที่ 7 และบ้านจอท่า หมู่ที่ 9  (ต้องเดินเท้า ช้างและเรือยนต์ตามลำน้ำสาละวิน)

 

ข้อมูลถนนในตำบล

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนเส้นทาง

ลูกรัง (L)

ลาดยาง(cs)

คอนกรีต(Csl)

ทางเท้า

หมายเหตุ

1

ทุ่งแล้ง

27

8

4

15

0

 

2

ห้วยห้อม

2

1

0

1

0

 

3

ห้วยกองแป

3

1

0

1

1

 

4

จอสิเดอร์

2

1

0

0

1

ลูกรังกว้าง 1.50ม.

5

แม่ก๋อน

3

1

0

1

1

 

6

กองสุม

2

1

0

0

1

ลูกรังกว้าง 1.50ม.

7

อูหลู่

2

1

0

0

1

ลูกรังกว้าง 1.50ม.

8

แม่สะลาบ

9

3

0

6

0

 

9

จอท่า

2

1

0

0

1

ลูกรังกว้าง 1.50ม.

10

หนองป่าแขม

10

1

1

8

0

 

11

ห้วยแห้ง

4

1

0

3

0

 

 • การโทรคมนาคม

1.        โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง  คือ  บ้านทุ่งแล้ง , บ้านหนองป่าแขม และบ้านแม่สะลาบ

2.        โทรศัพท์ทางไกลดาวเทียม จำนวน 3 แห่ง  คือ  บ้านห้วยกองแป, บ้านห้วยห้อม และบ้านจอร์สิเดอร์

 • การไฟฟ้า

1.        มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านทุ่งแล้ง , บ้านแม่สะลาบ และบ้านหนองป่าแขม

2.        ใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 8 หมู่บ้าน  คือ  บ้านห้วยห้อม , บ้านห้วยกองแป , บ้านแม่ก๋อน บ้านห้วยแห้ง, บ้านจอสิเดอร์ , บ้านอูหลู่ , บ้านกองสุม และบ้านจอท่า

o    แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 6 สาย  ได้แก่  ลำน้ำยวม , ลำน้ำแม่สะลาบ , ลำน้ำห้วยแห้ง , ลำน้ำห้วยห้อม , ลำน้ำสบแตะ และลำน้ำห้วยหมู
 • บึง , หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง

  7.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายแม้ว                จำนวน  199  แห่ง

บ่อน้ำตื้น               จำนวน  20  แห่ง

บ่อโยก                 จำนวน  6  แห่ง

- ประปาภูเขา            จำนวน  17  แห่ง

-  ประปาผิวดิน          จำนวน 3 แห่ง

1.        กลุ่ม/ กองทุนต่างๆ

-   ธนาคารข้าวบ้านแม่สะลาบ

-   กองทุนหมู่บ้าน

-   กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดินปั้นแต่ง  บ้านหนองป่าแขม

-   กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดินปั้นแต่ง  บ้านทุ่งแล้ง

-   กลุ่มจักสานกระดาษ  บ้านทุ่งแล้ง

-   กลุ่มจักสานไม้กวาดทางมะพร้าว / ต้นโปง  บ้านทุ่งแล้ง

 •   กลุ่มแพทย์แผนไทย  บ้านทุ่งแล้ง
 • กลุ่มทอผ้า

  9. หมู่บ้านในตำบลแม่คง

  9.1 หมู่บ้านในตำบลแม่คง    ประกอบด้วย 11  หมู่บ้าน   (9 หย่อมบ้าน)

      

  ลำดับ              หมู่บ้าน                        หมู่ที่                     เผ่า

   

  1.                   บ้านทุ่งแล้ง                       1                      ไทย

   

  2.                   บ้านห้วยห้อม                    2                      กะเหรี่ยง

  3.                   บ้านป่าเหว                       2                      กะเหรี่ยง

  4.                   บ้านห้วยกองแป                 3                      กะเหรี่ยง

  5.                   บ้านจอสิเดอร์เหนือ             4                      กะเหรี่ยง

  6.                   บ้านจอสิเดอร์ใต้                 4                      กะเหรี่ยง

  7.                   บ้านห้วยเหี๊ยะ                    4                     กะเหรี่ยง

  8.                   บ้านแม่ก๋อนเหนือ                5                      กะเหรี่ยง

  9.                   บ้านแม่ก๋อนใต้                   5                      กะเหรี่ยง

  10.                 บ้านแม่ชบา                      5                      กะเหรี่ยง

  11.                 บ้านแม่ละมอง                   5                      กะเหรี่ยง

  12.                 บ้านกองสุมเหนือ                6                      กะเหรี่ยง

  13.                 บ้านกองสุมใต้                    6                      กะเหรี่ยง

  14.                 บ้านอู่ลู่เหนือ                     7                       กะเหรี่ยง

  15.                 บ้านอู่ลู่ใต้                         7                       กะเหรี่ยง

  16.                 บ้านแม่สะลาบ                   8                       กะเหรี่ยง

  17.                 บ้านจอท่า                        9                       กะเหรี่ยง

  18.                 บ้านจอปลาคี                    9                        กะเหรี่ยง

  19.                 บ้านหนองป่าแขม             10                        ไทย

  20.                 บ้านห้วยแห้ง                   11                       กะเหรี่ยง