:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

ตำบลแม่คง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2448 ซึ่งได้รวบรวมพื้นที่ของตำบลเสาหินในปัจจุบันด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 จำนวน 6 หมู่บ้านได้แยกออกไปเป็นตำบลเสาหิน คงเหลือ 9 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2530 หมู่ 1 ได้แยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือบ้านทุ่งแล้ง และบ้านหนองป่าแขม เป็นหมู่ที่ 10 ซึ่งตำบลแม่คง ตั้งมาตามชื่อแม่น้ำสาละวิน ซึ่งชาวบ้านเรียก “แม่น้ำคง” กำนันคนแรกคือ หนานปัญญา ปวงคำคง ต่อมาได้ยกฐานะบรรดาศักดิ์เป็นขุน มีนามว่า “ขุนไพจิตร” ตำบลแม่คงมีเนื้อที่ทั้งหมด 910.40 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,121 คน ชาย 2,108 คน หญิง 2,013 คน จำนวน 1,357 ครัวเรือน ประชากรร้อยละ 55.30% เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ร้อยละ 44.69% เป็นคนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ และอาชีพอื่นๆ หาของป่า รับราชการ ค้าขาย พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พริก