:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตดีทุกด้าน  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

     1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ในการพึ่งตนเอง

     2.กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     3.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     4.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

     5.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง พัฒนาบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

     6.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ

     7.ส่งเสริม สนับสนุน และบริการด้านการศึกษา

     8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล