:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 9 ก.พ. 65
2 คำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย-กรณีด้านประมง 9 ก.พ. 65
3 คำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย-กรณีบ้านเรือน 9 ก.พ. 65
4 คำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย-กรณีด้านปศุสัตว์ 9 ก.พ. 65
5 คำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย-กรณีด้านพืช 9 ก.พ. 65
6 คำร้องทั่วไป 9 ก.พ. 65