ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่คง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

 

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ ตันวงส์ษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่คง สภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชนบ้านทุ่งแล้ง บ้านแม่สะลาบ และบ้านหนองป่าแขม ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่คง

24 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะข้างทาง บริเวณถนนสายบ้านทุ่งแล้ง - บ้านป่าหมาก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง นำโดยนายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกาศ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง ผู้ใหญ่บ้านป่าหมาก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเก็บขยะข้างทาง บริเวณถนนสายบ้านทุ่งแล้ง - บ้านป่าหมาก และทำแนวกั้น เพื่อไม่ให้นำขยะมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว

23 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
13 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาฯท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
13 มีนาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
07 มีนาคม 2566

โครงการใกล้บ้านใกล้ใจบริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

2 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้จัดโครงการใกล้บ้านใกล้ใจบริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วย  รับฟังความคิดเห็นของประชานชนในพื้นที่่เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงาน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมให้ความสนุกสนานกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนหมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

07 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
07 มีนาคม 2566

โครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" บ้านแม่ก๋อน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ด้วยอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดโครงการหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการให้บริการการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และได้ทำน้ำยาล้างจานเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

28 พฤศจิกายน 2565

โครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

บรรยากาศงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ตำบลแม่คงเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ต่างมาร่วมลอยกระทงกันอย่างคึกคัก รวมทั้งได้มีการปล่อยโคมลอยสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและตระการตาท่ามกลางบรรยากาศที่แสนมีความสุขและอากาศที่เย็นสบาย

09 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

นายวีรชน เชื้อสมเกียรติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ลงพื้นที่ให้ความรู้และข้อแนะนำในการขุดหลุมขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด (แบบมีฝาปิด) โดยลักษณะของถังที่นำมาใช้ สามารถเป็นถังชนิดถังพลาสติก หรือถังชนิดถังสี และนำขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร และเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานมาใส่ในถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด โดยใช้ระบบการย่อยสลายแบบธรรมชาติ ประกอบด้วยจุลินทรีย์และไส้เดือนในดินจะทำหน้าที่ย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

31 ตุลาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา ณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาอา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ 23 ตุลาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี " วันรักต้นไม้" ที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ อุทยานแห้งชาติสาละวิน

21 ตุลาคม 2565

โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ตำบลแม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน บำรุง ศาสนา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่า ความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมประชารัฐ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี ปรองดอง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วม ใจ ของหน่วยงานและประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่
10 ตุลาคม 2565

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีเกิดโรค พ้นรอบสามจำนวนทั้งหมด 3 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีเกิดโรค โดยดำเนินการตามมาตรการ การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ้นรอบสามจำนวนทั้งหมด 3 ราย บ้านทุ่งแล้ง จำนวน 1 ราย บ้านแม่สะลาบ จำนวน 1 ราย บ้านหนองป่าแขม จำนวน 1 ราย

05 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยมีทีมสมาคมกู้ชีพ กู้ภัย แม่สะเรียงเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย ใช้เป็นแนวทางเมื่อเกิดสถานการณ์จริง และดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ในกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง จึงขอขอบคุณวิทยากรที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้

27 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีเกิดโรค,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีเกิดโรค โดยดำเนินการตามมาตรการ การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวนทั้งหมด 3 ราย บ้านทุ่งแล้ง จำนวน 1 ราย (พ่นรอบแรก) บ้านหนองป่าแขม จำนวน 2 ราย (พ่นรอบสอง จำนวน 1 ราย พ่นรอบสาม จำนวน 1 ราย)

24 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (128 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 6 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}