:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
กองคลัง
นางนพรุจ สาริกานนท์
นักบริหารงานการคลังระดับต้น
นางรุ่งรัตน์ นันแดง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางภูษณิศา บุญดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวิไลรัตน์ ใจชุ่ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกิ่งจันทร์ คงดำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
นายอนันตรวัฒน์ ไพศาลธารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี