:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายเบญจพล ปัญญาเหล็ก
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวภาวิณี สุพรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสันต์ โพธิ์อยู่
ปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป