:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสงกรานต์ สันติกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทรศัพท์ 089-4593888
นายสุรศักดิ์ ตันวงศ์ษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทรศัพท์ 097-9412728
นางอรพิรณ์ ทองปาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทรศัพท์ 064-5508461
นางชนิดา แร่มี
เลขาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทรศัพท์ 084-9982245