:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประหยัด แสนวิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทร 086-1965559
นายสมุทร ปินตาแก้ว
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 088-5472061
นางนพรุจ สาริกานนท์
นักบริหารงานการคลังระดับต้น ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 083-9116627
นายวีรชน เชื้อสมเกียรติ
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 089-6331901
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง