:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
สำนักปลัด
นายสมุทร ปินตาแก้ว
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
นางสาวนัฐธิชา ใบปลอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทิพาพรรณ อินแถลง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวรนุช กังวาลไพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนพดล ยวงทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสิงหราช วิชชาอิสระ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ส.อ. อัศวิน กำพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรวิศรา คงอ้าย
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอุดมลักษณ์ ปวงคำคง
ครู
นางสาวอมารียา วงศ์พนาไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริพร ปันโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายประพันธ์ ธรรมชาติสดใส
พนักงานขับรถยนต์
นายคึลอย เอกสังสรรค์
ตกแต่งสวน
นายจรัญ สมคำดี
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ
นายชวลิต สุขสุดสันต์
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ธุรการ