:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวีรชน เชื้อสมเกียรติ
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมานนท์ สายอุดม
คนงานทั่วไป